Upravni odbor „Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić” raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku odnosno akademsku godinu 2016./2017.

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2016. – srpanj 2017.godine, i to kao:
• financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu )
• jednokratna financijska pomoć,

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:
• ako su državljani Republike Hrvatske
• ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu
• ako su redovno upisali novu školsku odnosno akademsku godinu

Prijava na natječaj treba sadržavati:
• Molbu motivacijsko pismo sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt, OIB, IBAN žiro računa i banku, vrsta potpore koja se traži) u kojem će prijavitelji na Natječaj obrazložiti zašto su upravo oni pravi kandidati kojima bi stipendija trebala biti dodijeljena te što bi im ta financijska potpora značila u njihovom obrazovanju. Potrebno je navesti u kojim su aktivnostima Zaklade pristupnici Natječaja sudjelovali u protekloj školskoj odnosno akademskoj godini, a svakako su dobrodošle i nove ideje i inicijative
• životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja)
• dokaz o invaliditetu (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na Doplatak za pomoć i njegu odnosno Osobnu invalidninu)
• dokaz o državljanstvu (Domovnica)
• dokaz o uspjehu tijekom prethodnog školovanja (prijepis ocjena), te potvrda o upisu u prvu (za brucoše) ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu
• ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o materijalnom stanju obitelji (potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci)
• podatak da li korisnik prima stalnu ili povremenu pomoć iz drugih izvora i koju

Prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

*Potvrda o materijalnom stanju treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobnom predajom ili poštom na adresu:
„Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”,
Draškovićeva 80/1
10 000 Zagreb
s naznakom „NATJEČAJ ZA POTPORU 2016./ 2017.“

Prijave na natječaj primaju se zaključno do 23. studenog 2016. godine. Osobna predaja prijave vrijedi navedenog dana do 16:00 sati, a prijave s poštanskim žigom nakon navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rezultati Natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na Natječaj bit će obaviješten i osobno.

Upraviteljica Zaklade
Andreja Veljača, dipl. iur

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest