Na temelju članka 13. i 18 . Zakona o zakladama i fondacijama (NN 36/95), i rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o odobravanju osnivanja Zaklade Marko Brkić i određivanju njezinog upisa u zakladni upisnik, upravitelj zaklade Ivica Robić dlpl. Oec. predlaže Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave dana 09. 03. 2001.

STATUT „HRVATSKE ZAKLADE ZA ŠKOLOVANJE SLIJEPIH MARKO BRKIĆ”

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se: ime i sjedište zaklade – “Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić” (u daljnjem tekstu: Zaklada); podaci o osnivanju i osnovnoj imovini zaklade: odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda, odnosno kruga osoba koje se zakladom potpomažu, te o načinima na koje se odobrava potpora; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje kao i odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju, te na naknadu troškova; odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade; odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave; te odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka zaklade.

Članak 2.

Ime zaklade je “Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”. Skraćeno ime zaklade je Zaklada “Marko Brkić”.
Sjedište zaklade je u Zagrebu, Draškovićeva 80.
Zaklada je osnovana sa svrhom pomoći pri školovanju slijepim učenicima i studentima, državljanima Republike Hrvatske. Osnivač zaklade je Hrvatski savez slijepih iz Zagreba, Draškovićeva 80, i to Odlukom o osnivanju zaklade dana 20. 06. 2000. godine.

Članak 3.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave rješenjem klasa: UP/1 -230-01/00-01/14, Ur. broj: 514-09-09-00-6 od 13. studenog, 2000. g., temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama, odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj: 1. registarski broj zakladnog uloška 43.

Članak 4.

Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji je obodno ispisan punim imenom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta zaklade.

Članak 5.

Zaklada je pravna osoba.

Članak 6.

Osnovna imovina zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od 100.000,00 Kn. Vrijednost imovine navedene u stavku 1 ovog članka ne smije se umanjivati osim uz suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarivanja zakladne svrhe. Osim imovine navedene u stavku 1. ovog članka, sredstva zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine, sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

Članak 7.

Svrha zaklade je pomoć pri školovanju slijepim učenicima i studentima državljanima Republike Hrvatske. Sredstva zaklade koristit će se kao pomoć na određeno vrijeme, neodređeno vrijeme i jednokratno i to:

 • ako je potencijalni korisnik materijalno ugrožen,
 • ako je smješten ili treba biti smješten u posebnu ustanovu ili prihvatilište,
 • ako njegovi roditelji, skrbnici ili slično nemaju dovoljno sredstava da mu osiguraju normalno uzdržavanje, njegu, školovanje, zdravstvenu zaštitu.
  Potpora se odobrava na temelju podnijetog zahtjeva a u kome se moraju dati i dokazati sljedeći podaci:
 • ime i prezime, ime majke i oca, rodni list, domovnica, JMBG,
 • mjesto boravka, adresa roditelja, skrbnika ili ustanove u koju je korisnik smješten ;
 • da li korisnik prima kakvu pomoć stalnu ili povremenu;
 • podatke o eventualnom smještaju u neku socijalnu ustanovu, kod obitelji, te pod kojim uvjetima;
 • podatke o ostalim uvjetima života korisnika kao i o stanju i odnosima u obitelji, školi, zdravlju, stanovanju ili odnos prema skrbniku;
 • te druge potrebne podatke ovisno o pojedinom konkretnom slučaju.

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim aktima zaklade. Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist zaklade uplatiti:
a/ pravne osobe 4.000,00 Kn,
b/ fizičke osobe najmanje 400,00 Kn.
Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

IV: TIJELA ZAKLADE

Članak 9.

Tijela zaklade su:

 • Upravni odbor
 • Upravitelj zaklade.

Članak 10.

Upravni odbor ima 3 člana s time da je jedan član i predsjednik Upravnog odbora. Članove Upravnog odbora odnosno predsjednika imenuje zakladnik na vrijeme od 4 godine.
Upravni odbor zaklade:

 • donosi izmjene i dopune Statuta zaklade,
 • donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte zaklade,
 • donosi odluke o dodijeli potpore,
 • bira i razrješava upravitelja zaklade,
 • upravlja i nadzire vođenje poslova zaklade,
 • utvrđuje godišnji proračun zaklade,
 • podnosi izvješće o radu i polaže račun Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade,
 • upravlja imovinom zaklade,
 • odlučuje o korištenju imovine zaklade,
 • Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i njima predsjedava.

Članak 11.

Zakladnik može opozvati članove Upravnog odbora zbog neopravdanog nesudjelovanja u radu Upravnog odbora, ne izvršavanja povjerenih obveza, trajnije nesposobnosti za rad. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad zakladniku.

Članak 12.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora. Odluke zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu zaklade ili na drugi prikladan način.

Članak 13.

Članovi zakladnih tijela moraju poslove zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Članovi zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na naknadu za rad sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad.

Članak 14.

Upravitelja zaklade bira i razrješava Upravni odbor zaklade na vrijeme od 4 godine.
Upravitelj zaklade:

 • zastupa zakladu,
 • provodi odluke Upravnog odbora,
 • vodi poslove zaklade suglasno odlukama Upravnog odbora,
 • predlaže Upravnom odboru godišnji proračun,
 • podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju zaklade,
 • sastavlja izvještaje Upravnog odbora,
 • priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor.

Upravni odbor može opozvati upravitelja zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 11. ovog Statuta.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 15.

Statut je temeljni opći akt zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Tumačenje odredaba Statuta daje upravni odbor zaklade.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Zaklada prestaje na način propisan zakonom. U slučaju prestanka zaklade preostala imovina zaklade pripada zakladniku.

Članak 17.

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 18.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kad ga odobri Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

UPRAVITELJ ZAKLADE
Ivica Robić dipl. oec

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest