Upravni odbor „Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić”

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku odnosno akademsku godinu 2017./ 2018.

 

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2017. – lipanj 2018. godine, i to kao:

 • financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu),
 • jednokratna financijska pomoć.

 

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • ako su državljani Republike Hrvatske,
 • ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu,
 • ako su redovno upisali novu školsku odnosno akademsku godinu.

 

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 1. Molbu/ motivacijsko pismo sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa prebivališta i/ ili boravišta, kontakt, OIB, IBAN žiro- računa i banku, vrsta potpore koja se traži) u kojem će prijavitelji na Natječaj obrazložiti zašto su upravo oni pravi kandidati kojima bi stipendija trebala biti dodijeljena te što bi im ta financijska potpora značila u njihovom obrazovanju. Potrebno je navesti u kojim su aktivnostima Zaklade pristupnici Natječaja sudjelovali u protekloj školskoj odnosno akademskoj godini, a svakako su dobrodošle i nove ideje i inicijative;
 2. životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja);
 3. dokaz o invaliditetu (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na Doplatak za pomoć i njegu odnosno Osobnu invalidninu);
 4. dokaz o državljanstvu (Domovnica);
 5. dokaz o uspjehu tijekom prethodnog školovanja (prijepis ocjena), te potvrda o upisu u prvu (za brucoše) ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu;
 6. ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o materijalnom stanju obitelji (potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci);
 7. podatak da li korisnik prima stalnu ili povremenu pomoć iz drugih izvora i koju (Potvrda davatelja potpore ili Izjava korisnika);

Prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

 

Potvrda o materijalnom stanju (točka 6.) treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Kandidati koji svoje zamolbe ne šalju prvi puta jer su već bili stipendisti Zaklade, nisu u obvezi dostaviti dokumentaciju pod točkama 3. i 4. (dokaz o invaliditetu i dokaz o državljanstvu).

 

Prijave na natječaj dostavljaju se osobnom predajom ili poštom na adresu :

„Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”,

Draškovićeva 80/1

10 000 Zagreb

s naznakom „NATJEČAJ ZA POTPORU 2017./ 2018.“

 

Prijave na natječaj primaju se zaključno do ponedjeljka 27. studenog 2017. godine. Osobna predaja prijave vrijedi navedenog dana do 16:00 sati, a prijave s poštanskim žigom nakon  navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na Natječaj bit će obaviješten i osobno.

 

Upraviteljica Zaklade

Andreja Veljača, dipl. iur

 

U Zagrebu, 12.10.2017.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest